Yahoo! แจง ไม่มีโปรแกรม Scan Email ในระบบตอนนี้

หลังจากที่มีข่าวออกมาว่าทาง Yahoo! ตอบรับคำขอของรัฐบาลสหรัฐเกี่ยวกับโปรแกรมพิเศษที่จะสามารถทำการ Scan หาข้อมูลที่ต้องการใน Email ได้, ล่าสุดทาง Yahoo! ได้ออกมาให้ข้อมูลว่า ในขณะนี้ไม่มีโปรแกรมดังกล่าวอยู่ในระบบ Yahoo! อย่างแน่นอน ( แต่ก็ไม่ได้บอกว่าก่อนหน้านี้มีอยู่หรือไม่, หรือว่าเคยใช้งานหรือไม่)

อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์นี้ส่งผลถึงความรู้สึกของผู้ใช้งานเป็นอย่างมาก ในเรื่องของสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวในการใช้งาน และข้อมูลต่างๆของผู้ใช้งานถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญมากๆ