Spotify ปรับข้อตกลงความเป็นส่วนตัวผู้ใช้ใหม่ตามกฎ GDPR

เพื่อให้สอดคล้องกับกฎคุ้มครองด้านความเป็นส่วนตัวของยุโรปหรือ GDPR ที่มีผลใน 25 พฤษภาคมนี้ Spotify จึงได้มีการปรับข้อตกลงความเป็นส่วนตัวผู้ใช้ใหม่ โดยปรับข้อตกลงใหม่ให้อยู่ในรูปแบบที่อ่านเข้าใจง่าย พร้อมอธิบายชัดเจนมากขึ้น, เปิดให้ใช้ Privacy Center บนเว็บไซต์ Spotify.com, เพิ่มปุ่ม Download my Data สำหรับให้ผู้ใช้ดาวน์โหลด, เพิ่มข้อมูลการติดต่อเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลผู้ใช้ของ Spotify